Statut Stowarzyszenia

Wyciąg ze STATUTU
Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie „Szlachta Wielkopolska” zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”, zrzesza zwolenników chlubnych tradycji patriotycznych i obywatelskich szlachty polskiej na przestrzeni wieków do dnia dzisiejszego.

§ 2.

Stowarzyszenie będzie organizacją neutralną światopoglądowo oraz pluralistyczną, co do preferencji społeczno-politycznych (za wyjątkiem komunistycznych lub faszystowskich). Stowarzyszenie nie będzie tolerowało żadnych przejawów nacjonalizmów, ksenofobii czy tendencji rasistowskich.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, lecz podstawowa jego działalność skupia się na obszarze Wielkopolski i makro regionów ościennych.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 5.

Stowarzyszenie ma prawo do własnego godła, sztandaru, pieczęci, flagi i stroju ceremonialnego.

§ 6.

Stowarzyszenie ustanawia i nadaje order Wielkopolski Rycerski Krzyż Odrodzenia Szlachty oraz określa wzór odznaczenia.

§ 7.

Stowarzyszenie honoruje posiadane przez jego członków ordery i odznaczenia oraz posiadane tytuły arystokratyczne.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Integracja towarzysko – kulturalna środowiska szlacheckiego.
2. Krzewienie postaw patriotycznych oraz tradycji narodowych i szlacheckich ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Ziemi Wielkopolskiej.
3. Pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej stanu szlacheckiego.

§ 9.

Stowarzyszenie wypełnia i realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie działalności propagandowej na rzecz Stowarzyszenia.
2. Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym dla pozyskiwania sympatyków i rekrutacji nowych członków.
3. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami monarchistycznymi, działającymi w Polsce i poza jej granicami.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Stowarzyszenie w swych szeregach skupia:
1) kandydatów na członków;
2) członków zwyczajnych;
3) członków honorowych;
4) członków wspierających.
1. Kandydatem na członka może być osoba utożsamiająca się z ideami Stowarzyszenia, która nie posiada jeszcze praw herbowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie potomek rodu szlacheckiego posiadający prawo pieczętowania się herbem rodowym, zarówno historycznym jak i herbem szlachty XXI wieku, uzyskanym w drodze oficjalnej nobilitacji po wypełnieniu odpowiedniej Deklaracji Członkowskiej.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca wymierne zasługi w dziedzinie realizacji celów Stowarzyszenia. O członkostwie honorowym decyduje Sejmik Szlachty Wielkopolskiej.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc organizacyjną lub materialną i czynnie ją realizująca.

§ 11.

1. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia są równe.
2. Ograniczenie praw członków Stowarzyszenia i nałożenie na nich obowiązków może wynikać jedynie z postanowień Statutu.

Pełen tekst Statutu jest do wglądu w Siedzibie Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska.