Geneza Stowarzyszenia

DEKLARACJA IDEOWO – PROGRAMOWA

Grupa inicjatywna z pośród szlachty wielkopolskiej zamierza powołać do życia Stowarzyszenia działające pod nazwą Sejmik Szlachty Wielkopolskiej

Maioris Poloniae Societas Nobilium

Wstępne założenia ideowo – programowe przyszłego Stowarzyszenia
1. Honorując tendencje panujące w Europie XXI wieku, stowarzyszenie Sejmik Szlachty Wielkopolskiej będzie organizacją neutralną światopoglądowo i pluralistyczną, co do preferencji społeczno-politycznych (od monarchistyczno – konserwatywnych po lewicowe z wyjątkiem ekstremalnych, jak komunistyczne lub faszystowskie).
2. Podstawą moralną działalności stowarzyszenia Sejmik Szlachty Wielkopolskiej będą chlubne tradycje patriotyczne i obywatelskie szlachty polskiej na przestrzeni minionych wieków do dnia dzisiejszego.
3. Stowarzyszenie Sejmik Szlachty Wielkopolskiej nie będzie tolerowało żadnych przejawów nacjonalizmów, ksenofobii czy tendencji rasistowskich.
4. Stowarzyszenie Sejmik Szlachty Wielkopolskiej będzie dążyć do integracji towarzysko-kulturalnej środowiska szlacheckiego, krzewienia postaw patriotycznych oraz tradycji narodowych i szlacheckich ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Ziemi Wielkopolskiej.
5. Stowarzyszenie Sejmik Szlachty Wielkopolskiej nie zamierza prowadzić żadnej działalności politycznej.
6. Jako organizacja o charakterze postępowym, uznaje w pełni równouprawnienie płci.
7. Stowarzyszenie Sejmik Szlachty Wielkopolskiej honoruje szlachectwo zarówno „po mieczu” jak i „po kądzieli”.
8. Członkami stowarzyszenia Sejmik Szlachty Wielkopolskiej mogą zostać wyłącznie potomkowie rodów szlacheckich posiadających prawo pieczętowania się herbem rodowym, zarówno historycznym jak i herbami szlachty XXI wieku (Unita, Korona Regini i innymi) uzyskanymi w drodze oficjalnej nobilitacji.
9. Osoby, które utożsamiają się z ideami programowymi Stowarzyszenia a nie posiadają potwierdzonych praw herbowych, mogą uzyskać status kandydata (bez prawa głosu) do chwili uzyskania dyplomatu szlacheckiego. Z chwilą uzyskania dyplomatu szlacheckiego stają się pełnoprawnymi członkami stowarzyszenia.
10. Na życzenie zainteresowanej osoby stowarzyszenie Sejmik Szlachty Wielkopolskiej może ją rekomendować do nobilitacji lub renobilitacji, odznaczeń lub tytułów.
11. Uczestnictwo w stowarzyszeniu Sejmik Szlachty Wielkopolskiej jest dobrowolne i nie wywołuje żadnych skutków prawnych.
12. Stowarzyszenie Sejmik Szlachty Wielkopolskiej działa na zasadzie „non profit” nie zbiera składek członkowskich, nie stosuje tzw. „wpisowego”, nie wydaje legitymacji i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej. Zgromadzenie ogólne członków może uchwalić składkę ukierunkowaną na określone „wydatki celowe” lub „charytatywne”.
13. Stowarzyszenie Sejmik Szlachty Wielkopolskiej honoruje posiadane przez jego członków ordery i odznaczenia oraz posiadane tytuły arystokratyczne.
14. Stowarzyszenie Sejmik Szlachty Wielkopolskiej przewiduje ustanowienie odznaczenia: Wielkopolski Rycerski Krzyż Odrodzenia Szlachty (w skrócie Nobilitas Restituta) przyznawany przez Kapitułę Orderu udokumentowanym potomkom wielopokoleniowych rodów szlacheckich, (co najmniej 4 pokolenia).
15. Order stanowić może także wyróżnienie za szczególny wkład do działań w zakresie rozwoju idei integracji środowisk szlacheckich kraju i za granicą.
16. Order ma charakter autonomiczny i będzie dziedziczny.
17. Wzór graficzny i kolorystyczny Wielkopolskiego Rycerskiego Krzyża Odrodzenia Szlachty stanie się godłem stowarzyszenia Sejmik Szlachty Wielkopolskiej.
18. Dzięki życzliwej zgodzie wyrażonej przez Radę Regencyjną Unii Polskich Ugrupowań Monarchistycznych, oficjalnym strojem ceremonialnym członków stowarzyszenia Sejmik Szlachty Wielkopolskiej może być błękitny płaszcz z symboliką UPUM wraz z emblematem Makroregionu Wielkopolskiego.
19. Delegaci Stowarzyszenia mogą, po odpowiednim zaproszeniu przez organy samorządowe, stowarzyszenia lub związki wyznaniowe, występować w strojach ceremonialnych i pełnej gali orderowej.
20. Stowarzyszenie działa na terenie makroregionu wielkopolskiego, lecz może zrzeszać także szlachtę innych makroregionów, jak: mazowiecki, pomorski, śląski, małopolski itd. do chwili powstania właściwych terytorialnie Sejmików Szlacheckich.
21. Przystąpienie do stowarzyszenia Sejmik Szlachty Wielkopolskiej wymagać będzie wypełnienia odpowiedniej ankiety informacyjno-statystycznej.
22. Zasady organizacyjnego funkcjonowania stowarzyszenia zostaną ustalone na zebraniu założycielskim po wstępnej deklaracji chętnych do przystąpienia do stowarzyszenia.
23. Stowarzyszenie Sejmik Szlachty Wielkopolskiej prowadzić będzie życzliwą współpracę i wymianę doświadczeń z innymi organizacjami zrzeszającymi szlachtę polską, z Zakonami Rycerskimi i Konfraterniami Orderowymi.
24. W miarę rozwijania działalności Stowarzyszenia, może ono nawiązywać kontakty i współpracę z odpowiednimi organizacjami zagranicznymi w ramach Unii Europejskiej.
25. Zakłada się powołanie w drodze wyborów członków Prezydium Sejmiku np. w składzie:
– Marszałek Sejmiku (pożądane pochodzenie arystokratyczne);
– Vice marszałek Sejmiku (senior);
– Członek Prezydium ds. organizacyjnych;
– Członek Prezydium ds. kontaktów krajowych;
– Członek Prezydium ds. kontaktów międzynarodowych;
– Sekretariat Sejmiku (1 – 2 os.);
– Kapituła Wielkopolskiego Rycerskiego Krzyża Odrodzenia Szlachty (3 – 4 osoby z Kanclerzem na czele).

GRUPA INICJATYWNA:
Józef Ludwik IWIAŃSKI herbu Jasieńczyk Lauda
Zdzisław DOMAŃSKI herbu Larysza
Waldemar Jerzy BACH ŻELEWSKI herbu Brochwicz III
Arkadiusz KŁOSOWSKI herbu Rola
Władysław GOWARZEWSKI herbu Prawdzic

Poznań, 2007 r.

———————————————————————————————–

Dnia 16 02.2008 r. odbyło się inauguracyjne spotkanie przedstawicieli szlachty wielkopolskiej ma którym przedyskutowano uwarunkowania prawne powołania Stowarzyszenia oraz projekt Statutu organizacji.

Dnia 29.03.2008 r. obyło się spotkanie konsultacyjne Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska. W spotkaniu udział wzięli: Zdzisław Domański, Józef Iwiański, Adam Kajkowski, Arkadiusz Kłosowski, Ligia Kraszewska, Krystyna Wiśniewska, Krzysztof Wiśniewski, Małgorzata Wiśniewska. Na spotkaniu:
1. Uzgodniono wytyczne na zebranie ogólne w dniu 5 kwietnia 2008 r. oraz zobowiązano Się do natychmiastowego działania w kierunku zarejestrowania projektu Statutu Stowarzyszenia w obecnym brzmieniu.
2. Zaakceptowano też wzór pieczęci Heroldia Wielkopolska.

Dnia 5 kwietnia 2008 r. 34 członków i sympatyków po wysłuchaniu opinii prawnej o zgodności z Ustawą o Stowarzyszeniach oraz Deklaracją ideowo-programową projektu Statutu uznali konieczność niezwłocznego sporządzenia niezbędnych do rejestracji dokumentów.

W dniu 7 czerwca 2008 roku w siedzibie Miasto-Projekt w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 58/64 odbyło się zebranie założycielskie Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska. W zebraniu udział brało udział 27 członków założycieli.
W toku obrad przyjęto uchwały o:
– założeniu stowarzyszenia, którego pełna nazwa będzie brzmieć: Stowarzyszenie Szlachta Wielkopolska,
– przyjęciu przedstawionego projektu Statutu,
– wyborze Komitetu Założycielskiego.
Na członków Komitetu Założycielskiego zebrani zgłosili: Józefa IWIAŃSKIEGO h. Jasieńczyk, Zdzisława DOMAŃSKIEGO h. Larysza, Adama KAJKOWSKIEGO h. Łabędź- Łódź, Ligię KRASZEWSKĄ h. Jastrzębiec, Michała PARYSKA h. Unita. W wyniku jawnego głosowania jednogłośnie zgłoszone kandydatury zostały zaakceptowane.

Komitet Założycielski ostatecznie opracował niezbędne dokumenty do rejestracji Stowarzyszenie i złożył je w Sądzie Rejestrowym. 14 lipca 2008 roku SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO dla podmiotu: STOWARZYSZENIE SZLACHTA WIELKOPOLSKA, POZNAŃ dokonał wpisu do Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji Oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. Numer pozycji rejestru (numer KRS) 0000309769

W dniu 21 marca 2009 roku w Poznaniu przy ul. Św. Marcin 58/64, budynku Miastoprojekt – Poznań Sp. z o.o. odbył się inauguracyjny Sejmik Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska. W trakcie obrad przyjęto między innymi Uchwały w sprawie:
1. Nadania członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
2. Zmian w Statucie Stowarzyszenia.
3. Wyboru władz Stowarzyszenia: Prezydium, Komisji Rewizyjnej, Kapituły Orderu Wielkopolskiego Rycerskiego Krzyża Odrodzenia Szlachty, Heroldii.
4. Kodeksu etyki etykiety oraz Statutu orderu WRKOS.
5. Wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz Stowarzyszenia, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania.
6. Zatwierdzenie wzoru: godła, sztandaru, pieczęci, flagi i stroju ceremonialnego organizacji oraz Certyfikatu Szlachectwa.

Andrzej NOWAKOWSKI h. Ślepowron, Pierwszy Marszałek Stowarzyszenia Szlachta Wielkopolska

Poniżej uczestnicy Sejmiku inauguracyjnego