Statut Stowarzyszenia

STATUT
Stowarzyszenia „Szlachta Wielkopolska”

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie „Szlachta Wielkopolska” zwane w dalszej części statutu „Stowarzyszeniem”, zrzesza zwolenników chlubnych tradycji patriotycznych i obywatelskich szlachty polskiej na przestrzeni wieków do dnia dzisiejszego.

§ 2.

Stowarzyszenie będzie organizacją neutralną światopoglądowo oraz pluralistyczną, co do preferencji społeczno-politycznych (za wyjątkiem komunistycznych lub faszystowskich). Stowarzyszenie nie będzie tolerowało żadnych przejawów nacjonalizmów, ksenofobii czy tendencji rasistowskich.

§ 3.

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, lecz podstawowa jego działalność skupia się na obszarze Wielkopolski i makro regionów ościennych.

§ 4.

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Poznań.

§ 5.

Stowarzyszenie ma prawo do własnego godła, sztandaru, pieczęci, flagi i stroju ceremonialnego.

§ 6.

Stowarzyszenie ustanawia i nadaje order Wielkopolski Rycerski Krzyż Odrodzenia Szlachty oraz określa wzór odznaczenia.

§ 7.

Stowarzyszenie honoruje posiadane przez jego członków ordery i odznaczenia oraz posiadane tytuły arystokratyczne.

Rozdział II
CELE I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§ 8.

Celem działania Stowarzyszenia jest:
1. Integracja towarzysko – kulturalna środowiska szlacheckiego.
2. Krzewienie postaw patriotycznych oraz tradycji narodowych i szlacheckich ze szczególnym uwzględnieniem tradycji Ziemi Wielkopolskiej.
3. Pielęgnowanie historycznych wartości kultury materialnej i duchowej stanu szlacheckiego.

§ 9.

Stowarzyszenie wypełnia i realizuje swoje cele przez:
1. Prowadzenie działalności propagandowej na rzecz Stowarzyszenia.
2. Aktywne uczestnictwo w życiu publicznym dla pozyskiwania sympatyków i rekrutacji nowych członków.
3. Nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami monarchistycznymi, działającymi w Polsce i poza jej granicami.

Rozdział III
CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 10.

Stowarzyszenie w swych szeregach skupia:
1) kandydatów na członków;
2) członków zwyczajnych;
3) członków honorowych;
4) członków wspierających.
1. Kandydatem na członka może być osoba utożsamiająca się z ideami Stowarzyszenia, która nie posiada jeszcze praw herbowych.
2. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać wyłącznie potomek rodu szlacheckiego posiadający prawo pieczętowania się herbem rodowym, zarówno historycznym jak i herbem szlachty XXI wieku, uzyskanym w drodze oficjalnej nobilitacji po wypełnieniu odpowiedniej Deklaracji Członkowskiej.
3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna posiadająca wymierne zasługi w dziedzinie realizacji celów Stowarzyszenia. O członkostwie honorowym decyduje Sejmik Szlachty Wielkopolskiej.
4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna deklarująca pomoc organizacyjną lub materialną i czynnie ją realizująca.

§ 11.

1. Prawa i obowiązki członków Stowarzyszenia są równe.
2. Ograniczenie praw członków Stowarzyszenia i nałożenie na nich obowiązków może wynikać jedynie z postanowień Statutu.

§ 12.

Członek Stowarzyszenia ma prawo:
1. Brać czynny udział w realizacji celów działania Stowarzyszenia;
2. Korzystać z pomocy władz Stowarzyszenia w wykonywaniu przez nich swych obowiązków statutowych;
3. Składać oświadczenia we wszystkich przypadkach, w których władze Stowarzyszenia mają podjąć uchwały ich dotyczące, oraz odwoływać się od tych uchwał;
4. Zgłaszać postulaty i wnioski pod adresem Stowarzyszenia.
5. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia lub na określoną funkcję;
6. Nosić odznaczenia oraz strój ceremonialny, ustanowionymi na podstawie § 5 i § 6;

§ 13.

Członek Stowarzyszenia jest obowiązany:
1. Brać czynny udział w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.
2. Przestrzegać postanowień Statutu i uchwał władz Stowarzyszenia.
3. Postępować zgodnie z etyką i etykietą.
4. Dochowywać tajemnicy wewnątrz organizacyjnej.
5. Regularnie opłacać składki członkowskie.

§ 14.

Utrata członkostwa następuje wskutek:
1. Dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego w formie pisemnej.
2. Wykluczenia z szeregów Stowarzyszenia na podstawie decyzji Sejmiku Szlachty Wielkopolskiej za postępowanie niehonorowe lub haniebne.
3. Nieusprawiedliwionego powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za okres jednego roku.
4. Skazaniem prawomocnym wyrokiem Sądu Powszechnego.
5. Śmierci członka Stowarzyszenia.

Rozdział IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA, TRYB DOKONYWANIA ICH WYBORU,
UZUPEŁNIANIE SKŁADU ORAZ ICH KOMPETENCJE

§ 15.

Władze Stowarzyszenia stanowią:
1. Sejmik Szlachty Wielkopolskiej zwany dalej „Sejmikiem” jako najwyższa władza Stowarzyszenia.
2. Prezydium Stowarzyszenia, zwany dalej „Prezydium”.
3. Komisja Rewizyjna.
4. Kapituła orderu Wielkopolskiego Rycerskiego Krzyża Odrodzenia Szlachty.
5. Heroldia Wielkopolska.
6. Koleżeński Sąd Honorowy.

Sejmik Szlachty Wielkopolskiej

§ 16.

1. Sejmik tworzą członkowie Stowarzyszenia.
2. Członek Stowarzyszenia może brać udział w Sejmiku tylko osobiście.
3. W Sejmiku mogą uczestniczyć goście zaproszeni przez Prezydium.

§ 17.

Do wyłącznej kompetencji Sejmiku należy:
1. Określenie nazwy, siedziby i adresu Stowarzyszenia.
2. Powoływanie (wybór) i odwoływanie Prezydium i jego poszczególnych członków, określanie liczby poszczególnych członków, a także sprawowanych przez nich funkcji oraz sposobu wyboru.
3. Powoływanie (wybór) i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, Heroldii Wielkopolskiej i Koleżeńskiego Sądu Honorowego.
4. Powoływanie (wybór) i odwoływanie Kapituły orderu Wielkopolskiego Rycerskiego Krzyża Odrodzenia Szlachty i jej poszczególnych członków.
5. Wykluczanie członków z szeregów Stowarzyszenia.
6. Nadawanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia.
7. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Prezydium i Kapituły, oraz udzielanie absolutorium członkom Prezydium.
8. Uchwalanie planu działalności i budżetu Stowarzyszenia.
9. Uchwalanie wysokości wpisowego, składek członkowskich i innych opłat wnoszonych przez członków na rzecz Stowarzyszenia, a także sposobu oraz terminu ich uiszczania.
10. Zwalnianie poszczególnych członków w całości lub w części ze składek i innych opłat na rzecz Stowarzyszenia.
11. Podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji zrzeszających szlachtę polską.
12. Powoływanie komisji problemowych czy też zadaniowych.
13. Uchwalania regulaminu obrad Sejmiku.
14. Zatwierdzenie godła, sztandaru, pieczęci, flagi i stroju ceremonialnego organizacji oraz wzoru: orderu WRKOS i „Certyfikatu Szlachectwa”.

§ 18.

Sejmik jest zwoływany w trybie zwyczajnym jak i nadzwyczajnym.

§ 19.

1. Sejmik charakterze sprawozdawczym jest zwoływany w trybie zwyczajnym przez Prezydium co roku do 30 kwietnia w celu rozpatrzenia między innymi spraw określonych w § 17 pkt 6 – 8.
2. Sejmik o charakterze sprawozdawczo ? wyborczym jest zwoływany w trybie zwyczajnym raz na cztery lata do 30 kwietnia.

§ 20.

1. Sejmik w trybie nadzwyczajnym może być zwoływany przez Prezydium w każdym czasie.
2. Prezydium obowiązane jest zwołać Sejmik w trybie nadzwyczajnym także na wniosek komisji rewizyjnej lub na wniosek 1/3 ogólnej liczby członków.
3. Wniosek o zwołanie Sejmiku w trybie nadzwyczajnym powinien być złożony na piśmie z podaniem spraw, które mają być przedmiotem obrad.
4. Prezydium Stowarzyszenia jest obowiązane zwołać Sejmik w trybie nadzwyczajnym w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w pkt. 2.
5. Sejmik w trybie nadzwyczajnym powinien odbyć się nie później niż w terminie 60 dni od dnia otrzymania wniosku.

§ 21.

1. Zwołanie Sejmiku następuje przez pisemne zawiadomienie każdego członka Stowarzyszenia (e-mail lub pocztą), co najmniej na 14 dni przed terminem obrad z podaniem:
1) daty, godziny i miejsca mającego się odbyć Sejmiku;
2) porządku obrad.
3) drugiego terminu obrad w przypadku, gdy w pierwszym terminie stwierdzi się brak kworum.
2. Podmiot określony w § 20 pkt 2 może złożyć wniosek o zamieszczenie w porządku obrad Sejmiku określonych spraw, pod warunkiem przekazania tego wniosku Prezydium, co najmniej na 10 dni przed terminem obrad.
3. O zamieszczeniu nowych spraw w porządku obrad Sejmiku zawiadamia członków, co najmniej na 7 dni przed terminem obrad.

§ 22.

Skierowanie wniosku o umieszczenie w porządku obrad, jak i umieszczenie w porządku obrad spraw związanych z odwołaniem i powołaniem członków władz Stowarzyszenia przed upływem kadencji oraz wykluczeniem członka z szeregów Stowarzyszenia, wymaga uzasadnienia.

§ 23.

1. Sejmik może podejmować uchwały, gdy został zwołany zgodnie z § 21 i jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad.
2. Sejmik może podejmować uchwały bez zachowania wymogów pkt 1:
1) o ile obecni są wszyscy członkowie Stowarzyszenia i nikt ze zgromadzonych nie wniósł sprzeciwu odnośnie trybu zwołania Sejmiku, jak i porządku obrad,
2) uchwała dotyczyć ma bezpośrednio członka Stowarzyszenia, a on sam wyraził zgodę na rozpatrzenie sprawy.
3. W przypadku, gdy zwołanie Sejmiku nie odpowiada wymogom określonym w Statucie i nie zastosowano trybu określonego w pkt 2, należy zwołać go ponownie z zachowaniem wymogów § 21 i 22.

§ 24.

1. Otwarcia obrad Sejmiku dokonuje Marszałek a w przypadku jego nieobecności vice marszałek lub upoważniony wcześniej przez Prezydium inny członek Prezydium.
2. Sejmik wybiera przewodniczącego obrad i sekretarza.
3. Z przebiegu obrad Sejmiku sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym Sejmiku.
4. Członkowie Stowarzyszenia mogą przeglądać protokoły.
5. Uchwały Sejmiku obowiązują wszystkich członków Stowarzyszenia.

Prezydium Stowarzyszenia

§ 25.

1. Prezydium składa się z 6 członków wybranych spośród członków Stowarzyszenia.
2. W skład Prezydium wchodzą: marszałek, vice marszałek, sekretarz, skarbnik oraz czterej członkowie Prezydium.
3. Sejmik może dokonać wyboru większej liczby członków Prezydium, niż wynikająca z pkt 2, powierzając im pełnienie określonych funkcji.
4. Sejmik dokonuje wyboru członków Prezydium w jeden z następujących sposobów:
1) przez dokonanie bezpośredniego wyboru do pełnienia poszczególnych funkcji;
2) przez dokonanie w pierwszej kolejności wyboru Marszałka i na jego wniosek, pozostałych członków;
3) przez dokonanie wyboru odpowiedniej liczby członków, którzy ze swego grona wybierają członków Prezydium na poszczególne funkcje; ukonstytuowanie się Prezydium powinno nastąpić przed zakończeniem obrad Sejmiku dokonującego wyboru.
5. Członek Prezydium, który nie uzyskał absolutorium, może być odwołany przez Sejmik zwykłą większością głosów na tym samym posiedzeniu, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad Sejmiku.
6. W przypadku przewidzianym w pkt 5, a także w przypadku stwierdzenia przez Sejmik zaprzestania pełnienia funkcji przez członka Prezydium, Sejmik może przeprowadzić wybory uzupełniające do Prezydium z ominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad Sejmiku.
7. W przypadku utraty zdolności sprawowania swej funkcji przez członka Prezydium lub złożenia przez niego rezygnacji i zaprzestania pełnienia swych obowiązków, Prezydium powierza pełnienie obowiązków innemu członkowi Prezydium lub też innemu członkowi Stowarzyszenia do czasu najbliższego Sejmiku. Osoba, niebędąca członkiem Prezydium, w trakcie jego obrad dysponuje jedynie głosem doradczym.

§ 26.

1. Posiedzenia Prezydium odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na pół roku.
2. Posiedzenie Prezydium zwołuje i prowadzi Marszałek, a w przypadku jego nieobecności vice marszałek lub upoważniony wcześniej przez Prezydium inny członek Prezydium.
3. W przypadku nie zwołania przez marszałka posiedzenia Prezydium w terminie określonym w pkt 1 posiedzenie Prezydium może zwołać vice marszałek lub upoważniony wcześniej członek Prezydium.
4. Prezydium może podejmować uchwały wyłącznie w obecności osoby władnej zwołać posiedzenie Prezydium.
5. Z posiedzeń Prezydium sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący obrad i sekretarz. Protokół podlega zatwierdzeniu na najbliższym posiedzeniu Prezydium.

§ 27.

Do kompetencji Prezydium należą wszystkie sprawy Stowarzyszenia, z wyjątkiem zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Sejmiku, a w szczególności:
1. Bieżące kierowanie sprawami organizacyjnymi Stowarzyszenia;
2. Opracowanie projektów planów działalności Stowarzyszenia.
3. Wykonywanie uchwał Sejmiku.
4. Realizacja budżetu.
5. Przyjmowanie członków i kandydatów.
6. Opracowanie godła, sztandaru, pieczęci, flagi i stroju ceremonialnego organizacji oraz wzoru: orderu WRKOS i ?Certyfikatu Szlachectwa?.

§ 28.

1. Prezydium we własnym zakresie dokonuje szczegółowego podziału kompetencji między swych członków, z tym, że:
1) Marszałek kieruje bieżącą działalnością, reprezentuje Stowarzyszenie na zewnątrz, kieruje pracą Prezydium oraz zwołuje jego posiedzenia i im przewodniczy;
2) Wice marszałek odpowiada za wykonywanie uchwał Sejmiku, nawiązywanie kontaktów i współpracy z organizacjami monarchistycznymi, działającymi w Polsce i poza jej granicami.
3) Sekretarz sporządza protokoły zebrań Prezydium, prowadzi zbiór protokołów Sejmików i Prezydium, rejestr uchwal Sejmiku i Prezydium, prowadzi korespondencje, ewidencję członków i inne sprawy związane z obsługą biurowo-administracyjną Stowarzyszenia.
4) Skarbnik, osobiście lub z pomocą osoby o odpowiednich kwalifikacjach, prowadzi rachunkowość Stowarzyszenia, ściąga przypadające na rzecz Stowarzyszenia składki i opłaty, ewidencjonuje dotacje i darowizny, czuwa nad prawidłowym wykonywaniem budżetu i prowadzi dokumentację finansowo-księgową.
2. Prezydium informuje członków stowarzyszenia o szczegółowym podziale kompetencji pomiędzy członków Prezydium.

§ 29.

1. Oświadczenie woli w imieniu Stowarzyszenia składają dwaj członkowie Prezydium lub jeden członek Prezydium i osoba przez Prezydium do tego upoważniona. W imieniu Stowarzyszenia Prezydium składa oświadczenie na piśmie, umieszczając swoje podpisy pod nazwą Stowarzyszenia.
2. Prezydium może udzielić jednemu z członków Prezydium lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych określonego rodzaju lub czynności szczególnych, związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 30.

Prezydium jest obowiązane zapoznać wszystkich członków Stowarzyszenia z obowiązującymi uchwałami, a na żądanie członka okazać je do wglądu.

Komisja Rewizyjna

§ 31.

1. Komisja Rewizyjna kontroluje całokształt działalności statutowej, organizacyjnej, gospodarczej i finansowej Stowarzyszenia.
2. Komisja składa się z 3 członków.
3. Członkowie komisji wybierają z pośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem obrad Sejmiku, który dokonał wyboru komisji.
4. W przypadku stwierdzenia zaprzestania pełnienia funkcji w komisji rewizyjnej, Sejmik może przeprowadzić wybory uzupełniające, z pominięciem terminów dotyczących umieszczenia spraw w porządku obrad Sejmiku.
5. O zmianach na stanowiskach komisji rewizyjnej, jej przewodniczący powiadamia niezwłocznie Prezydium i członków Stowarzyszenia.
6. Członkowie komisji rewizyjnej pełnia swe funkcje społecznie i nie mogą być z tego tytułu wynagradzani.

§ 32.

1. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w roku. Komisja rewizyjna jest obowiązana dokonać kontroli działalności prezydium, w tym dokumentacji finansowo-księgowej, co najmniej raz w roku.
2. Posiedzenia komisji zwołuje przewodniczący prowadzi przewodniczący. Z posiedzenia sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący i protokolant.

§ 33.

Do kompetencji komisji rewizyjnej należy:
1. Przeprowadzenie, przynajmniej raz w rok, kontroli rachunkowości oraz gospodarczej działalności Prezydium.
2. Dokonywanie okresowych ocen działalności statutowej Prezydium.
3. Sporządzanie protokołów z rewizji i ocen działalności oraz innych czynności.
4. Składanie ze swych czynności sprawozdań Sejmikowi, zawierających wyniki kontroli i ocenę rocznych sprawozdań finansowych oraz ocenę pracy Prezydium.
5. Składania wniosków sprawie absolutorium dla członków Prezydium.

§ 34.

W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń prawa przez Prezydium, komisja rewizyjna jest obowiązana złożyć wniosek o zwołanie Sejmiku w trybie nadzwyczajnym.

§ 35.

1. Nie można być jednocześnie członkiem Prezydium i komisji rewizyjnej.
2. W skład komisji rewizyjnej nie mogą wchodzić osoby pozostające z członkami prezydium w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej oraz być podwładnymi w stosunku zależności służbowej lub pracowniczej.

Kapituła orderu Wielkopolskiego Rycerskiego Krzyża Odrodzenia Szlachty

§ 36.

1. Kapituła orderu WRKOS jest najwyższą władzą w procedurze przyznawania orderu i stoi na straży jego honoru.
2. Kapituła pracuje kolegialnie, a swe rozstrzygnięcia i opinie ujmuje w formie uchwał.
3. Uchwały kapituły mogą być podejmowane w obecności, co najmniej połowy jej członków zwykłą większością głosów.
4. W posiedzeniach kapituły, na prawach jej członka, biorą udział wicemarszałek oraz przewodniczący komisji rewizyjnej.

§ 37.

1. Kapituła składa się z 5 członków wybranych przez Sejmik spośród członków Stowarzyszenia.
2. W skład kapituły wchodzą: przeor, vice przeor, sekretarz oraz dwaj członkowie.
3. Marszałek z zasady pełni funkcję przeora, chyba że Sejmik zdecyduje odmiennie.
4. Sejmik może dokonać wyboru większej liczby członków kapituły, niż wynikająca z pkt 2, powierzając im pełnienie określonych funkcji.

§ 38.

Do kompetencji kapituły orderu WRKOS należy:
1. Ścisła współpraca z Marszałkiem stowarzyszenia we wszystkich kwestiach.
2. Rozpatrywanie i opiniowanie wniosków w sprawie nadawania lub pozbawiania orderu, przyznawania wyróżnień, tytułów i odznaczeń organizacyjnych.
3. Wydawania opinii, co do spraw o rozpatrzenie, których zwróci się komisja rewizyjna lub prezydium.
4. Wnioskowanie do komisji rewizyjnej o nadzwyczajne skontrolowanie wskazanego tematu.
5. Proponowanie emblematów, wyróżnień, tytułów, odznaczeń organizacyjnych oraz wzoru stroju ceremonialnego.

§ 39.

1. Order Wielkopolski Rycerski Krzyż Odrodzenia Szlachty (Nobilitas Restituta) jest przyznawany przez kapitułę orderu udokumentowanym potomkom rodów szlacheckich.
2. Order stanowić może także wyróżnienie za szczególny wkład do działań w zakresie rozwoju integracji środowisk szlacheckich kraju i za granicą.
3. Order ma charakter autonomiczny i będzie dziedziczny.

Heroldia Wielkopolska

§ 40.

1. Heroldia składa się z 4 członków wybranych przez Sejmik spośród członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Heroldii wybierają z pośród siebie Kanclerza i Sekretarza przed zakończeniem obrad Sejmiku, który dokonał wyboru.

§ 41.

1. Zadaniem Heroldii jest opracowanie na wniosek zainteresowanych osób monografii rodowych.
2. Heroldia wnioskuje do Prezydium o wydanie zweryfikowanym osobom „Certyfikatu Szlachectwa” uprawniającego do pieczętowania się herbem rodowym.

Koleżeński Sąd Honorowy

§ 42.

1. Koleżeński Sąd Honorowy składa się z 3 członków wybranych przez Sejmik spośród członków Stowarzyszenia.
2. Członkowie Koleżeńskiego Sądu Honorowego wybierają z pośród siebie przewodniczącego przed zakończeniem obrad Sejmiku, który dokonał wyboru.

§ 43.

1. Działalnością Sądu kieruje jego przewodniczący.
2. Członkowie Sądu są niezawiśli i podlegają jedynie prawu.
3. Z zasady Sąd orzeka w składzie trzech sędziów.
4. Przewodniczący może zarządzić rozpoznanie sprawy w innym składzie.

§ 44.

Koleżeński Sąd honorowy uprawniony jest do:
1. W okresie między Sejmikami do wykładni postanowień Statutu.
2. Rozstrzygania sporów między członkami Stowarzyszenia.
3. Uchylania uchwał Prezydium sprzecznych z przepisami prawa lub Statutu.
4. Prowadzenia postępowania w sprawach naruszeń zasad etyki i honoru członka oraz przewinień przeciwko członkom Stowarzyszenia.

Postępowanie wewnątrzorganizacyjne

§ 45.

1. Kadencja władz stowarzyszenia trwa 4 lata.
2. Władze rozpoczynają swoją kadencję z chwilą ich wyboru, a kończą z chwilą wyboru władz nowej kadencji.
3. Członek władz stowarzyszenia może być odwołany ze swej funkcji w każdym czasie przez organ, który go powołał.
4. Członkowie zrzeszenia mogą być powoływani do władz ponownie w każdym czasie.

§ 46.

1. Władze organizacji podejmują swe uchwały zwykłą większością głosów (więcej „za” niż „przeciw”, bez względu na liczbę głosów wstrzymujących się) przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
2. Zmiany w Statucie oraz połączenie z inną organizacją lub podziałem Stowarzyszenia wymagają uchwały Sejmiku podjętej większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy liczby członków.
3. Uchwała w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest większością 2/3 ogólnej liczby członków Stowarzyszenia.
4. Przy obliczaniu kworum nie uwzględnia się osób zawieszonych w prawach członka organizacji.

§ 47.

1. Poza wyjątkami, o których mowa w ust 2 i 3, władze organizacji podejmują swe uchwały w głosowaniu jawnym.
2. Uchwały w sprawie powołania (wyboru) i odwołania członków władz oraz wykluczenia członka z organizacji podejmowane są w głosowaniu tajnym.
3. Tajne głosowanie przeprowadza się także na wniosek 1/3 członków stowarzyszenia obecnych podczas obrad.

Rozdział V
MAJĄTEK I FUNDUSZE STOWARZYSZENIA.
WPISOWE I SKŁADKA

§ 48.

Na majątek i fundusze stowarzyszenia składają się:
1. Wpisowe;
2. Składki członkowskie;
3. Darowizny, spadki i zapisy;
4. Dochody od członków wspierających.

§ 49.

Wysokość wpisowego nie może przekraczać trzykrotnej składki członkowskiej na dany rok. Sejmik, określając wysokość rocznej składki członkowskiej, powinien kierować się rzeczywistymi potrzebami finansowymi Stowarzyszenia związanymi z prowadzoną działalnością statutową. Wysokość tej składki nie może przekraczać 10% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, za II kwartał roku poprzedniego, publikowanego przez Główny Urząd Statystyczny. Składka powinna być uiszczona w terminie do 31 grudnia na rok następny.

§ 50.

Zasady gospodarowania majątkiem i funduszami określa Sejmik.

§ 51.

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia oraz udzielania pełnomocnictw wymagane jest zgodne współdziałanie i podpisy marszałka, skarbnika i innej osoby upoważnionej przez Prezydium. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków prezydium działających łącznie.

§ 52.

Majątek po rozwiązaniu Stowarzyszenia i uregulowaniu zobowiązań przekazany zostaje uchwałą Sejmiku na cele dobroczynne.